Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΡΑΜΑ: «Να αποτελέσει ο Νέος Δήμος Αγρινίου οικονομικό, εμπορικό και αναπτυξιακό κόμβο της Δυτικής Ελλάδας συνδεδεμένος με την τοπική παραγωγή και την πολιτιστική παράδοση και να γίνει τόπος ποιοτικής διαβίωσης με ευκαιρίες για τους νέους μέσα από την ανάδειξή του ως ιδιαιτέρου επενδυτικού και τουριστικού προορισμού».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


1.1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Συστατικό, δηλαδή, στοιχείο της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η ταυτόχρονη βελτίωση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας.
Με άλλα λόγια, η περιοχή μας θα γίνει ανταγωνιστική αν μπορέσει να διασφαλίσει συνολικά την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της βιωσιμότητα, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της καθώς και με την προώθηση της τοπικής συνοχής, της συνεργασίας και της δικτύωσης. Με άλλα λόγια, η αναπτυξιακή διαδικασία στηρίζεται σε συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά και στην ικανότητα κινητοποίησης θεμελιωδών τοπικών μεταβλητών του Νέου Δήμου Αγρινίου.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε ως μοντέλο τοπικής ανάπτυξης για το Νέο Δήμο Αγρινίου αυτό της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται σε συλλογική προσπάθεια όλων των κοινωνικών δυνάμεων, των επαγγελματικών ομάδων και, φυσικά, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με άλλους όρους, η ενδογενής βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει:
1.    την επιδίωξη συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των ενδογενών πόρων της περιοχής
2.    τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των θεσμικών οργανώσεων
3.    την ένταξη των τομέων δραστηριότητας σε μια λογική καινοτομίας
4.    τη συνεργασία με άλλες περιοχές και
5.    τη λειτουργική ένταξη της στις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές
Η υιοθέτηση του προτύπου της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης είναι λοιπόν μια διαδικασία που έχει στόχο να αποκτήσουν οι τοπικοί φορείς και οι θεσμικές οργανώσεις του Νέου Δήμου Αγρινίου μια τετραπλή ικανότητα: να αξιοποιούν το περιβάλλον τους, να δρουν από κοινού, να δημιουργούν διασυνδέσεις ανάμεσα στους διαφόρους τομείς κατά τρόπο ώστε να διατηρείται επιτόπου η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και τέλος, να δημιουργούν σχέσεις με άλλες περιοχές και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Επιπλέον, η αποτελεσματική υλοποίηση του προτύπου της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει την προσαρμογή και την ανταπόκριση στους εξωτερικούς οικονομικοκοινωνικούς μετασχηματισμούς ώστε να εκκινήσει μια διαδικασία βιωσιμότητας στη βάσει:
·        Της αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
·        Της διατήρησης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
·        Της διαφύλαξης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
·        Της διαφύλαξης και αναπαραγωγής του πολιτιστικού γίγνεσθαι.
·        Της διατήρησης του κοινωνικού ιστού.
·        Της αναβάθμισης των τοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών.
·        Της μη αλλοίωσης – αλλοτρίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.
·        Της μη αλλοίωσης του τρόπου διαβίωσης των κατοίκων.
Με αυτόν τον τρόπο, η αναπτυξιακή διαδικασία του Νέου Δήμου Αγρινίου θα αποκτήσει διατηρήσιμο (βιώσιμο) χαρακτήρα ικανοποιώντας τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να εξασθενίζει την ικανότητα κάλυψης των αναγκών των μελλοντικών γενεών.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επίτευξη ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης είναι ο κεντρικός άξονας που διαπερνά όλες τις πτυχές του προγράμματος της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας για το Νέο Δήμο Αγρινίου.


1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η προώθηση και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων είναι ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει να ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων και μέτρων για την ανάπτυξη του Νέου Δήμου Αγρινίου. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του νέου Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία και έχοντας ως στόχο τη θεμελίωση μιας ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης για τον τόπο, θα πρέπει:
·        Να διατηρεί, αξιοποιεί, ανανεώνει το  φυσικό περιβάλλον, ανάγοντάς το σε διακριτό στοιχείο της περιοχής.
·        Να δρα από κοινού στη βάση κοινής αντίληψης, εκφρασμένης από ένα αναπτυξιακό σχέδιο συμβατό με τα άλλα επίπεδα σχεδιασμού.
·        Να παράγει και να δημιουργεί τη μέγιστη προστιθέμενη αξία στην περιοχή, καθιστώντας τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
·        Να εξασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και αυτών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης.
·        Να προωθήσει προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και ανταγωνιστικών τάσεων για την κατανομή, την πρόσβαση και τη χρήση των κοινών πόρων.
·        Να προωθεί τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων της δημοτικής αρχής (π.χ. προγράμματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).
·        Να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων και να τις ενθαρρύνει στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών, κλπ.
·        Να προωθεί τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και να αξιοποιεί την ακαδημαϊκή έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
·        Να αναπτύσσει συνεργασίες με όμορους δήμους και με δήμους που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας) για την από κοινού διεκδίκηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και την προώθηση κοινών συμφερόντων.
·        Να αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με το σύνολο των φορέων της τοπικής οικονομίας, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικότητας, που θα στηρίζεται και θα στηρίζει την μικρομεσαία επιχείρηση.
·        Να ενισχύσει την ανάπτυξη τοπικών παραγωγικών δικτύων ομοειδών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε επιχειρήσεις είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
·        Να συντονίσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.
Η τοπική ταυτότητα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, ενώ το τοπικό κεφάλαιο χωρίζεται σε οκτώ συνιστώσες, οι οποίες είναι:
·    η διακυβέρνηση της περιοχής και οι χρηματοδοτικοί πόροι
·    οι υλικοί πόροι και η διαχείρισή τους
·    ο πολιτισμός και η ταυτότητα της περιοχής
·    το ανθρώπινο δυναμικό
·    η άμεση και έμμεση τεχνογνωσία και οι ειδικές δεξιότητες
·    οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις
·    οι αγορές και οι εξωτερικές σχέσεις
·    η εικόνα που εκπέμπει η περιοχή και ο τρόπος που αυτή γίνεται αποδεκτή
Η στρατηγική της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη τη συμβολή κάθε συνιστώσας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανταγωνιστικότητα του Νέου Δήμου Αγρινίου. Ταυτόχρονα, προωθεί την ενίσχυση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού κεφαλαίου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής ανταγωνιστικότητας με προτεραιότητα δράσεις που αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

·        Νοικοκύρεμα των οικονομικών του Νέου Δήμου Αγρινίου.
·        Συνέπεια μεταξύ σχεδίων και υλοποιούμενων έργων, ώστε να μην παραμορφώνεται η αρχική σύλληψη με την παρεμβολή συμφερόντων.
·        Αξιοποίηση, με σεβασμό στο περιβάλλον, των υδάτινων πόρων ιδιαίτερα της Λίμνης Τριχωνίδας.
·        Διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από τη ΔΕΗ για τη χρήση των υδάτινων πόρων.
·        Τόνωση της τοπικής οικονομίας με υιοθέτηση της στρατηγικής της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης: Αξιο-ποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων δηλαδή  και αξιοποί-ηση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων
·        Δημιουργία προϋποθέσεων που θα κάνουν το Δήμο ελκυστικό και θα προσελκύσουν επενδύσεις
·        Δημιουργία τοπικών παρατηρητηρίων απασχόλησης, επιστημονικού δυναμικού και επιχειρηματικότητας
·        Ίδρυση γραφείου γεωργικής ενημέρωσης στο Νέο Δήμο Αγρινίου, στελεχωμένο με έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό, για παροχή πληροφοριών και εξυπηρέτηση των γεωργο-κτηνοτρόφων.

·        Εξυπηρέτηση του πολίτη
Αξιοποίηση των συνεργείων του Δήμου για την αντιμετώπιση των μικρών και καθημερινών προβλημάτων των δημοτών (όπως π.χ. σπασμένα πλακάκια, καμένες λάμπες, κάδοι απορριμμάτων, παιδικές χαρές, παγκάκια κατεστραμμένα κ.α.). Οι δημότες, για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που θα θέτουν στο Δήμο, θα παίρνουν άμεσα απάντηση και με χρονοδιάγραμμα επίλυσης (δημιουργία ομάδας με την ονομασία ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ με δική της τηλεφωνική γραμμή άμεσης επέμβασης και λειτουργία εικοσιτετράωρης βάσης).
·        Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες-Γειτονιές, Οικισμοί
Μετατροπή των οικοδομικών τετραγώνων του αστικού κέντρου σε ενεργά οικοδομικά τετράγωνα, δημιουργία παιδικών χαρών, και βελτιώσεις υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων, κλπ.
·        Ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης για τους δημότες του Νέου Δήμου Αγρινίου
Πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης δράσης μπορεί να αποτελέσει ο καθορισμός ενός ποσοστού επί του ποσού της ενοικίασης, στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής της πόλης, των κοινόχρηστων χώρων χωρίς αυτό να προϋποθέτει αύξηση των δημοτικών τελών.
·        Βελτίωση του οδικού δικτύου και του κυκλοφοριακού
·        Βελτίωση της καθαριότητας στο σύνολο του Νέου Δήμο Αγρινίου
Εφαρμογή προγράμματος μείωσης του όγκου των σκουπιδιών μέσα από τη δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ανάμεσα στις γειτονιές του αστικού κέντρου και των δημοτικών ενοτήτων με ζύγισμα των σκουπιδιών των απορριμματοφόρων που προέρχονται από αυτές και επιβράβευση των αντίστοιχων δημοτών με αναλογική μείωση των τελών καθαριότητας.
·        Αποχετευτικό δίκτυο σε όλο το Νέο Δήμο Αγρινίου
Εκπόνηση νέας γενικής μελέτης για την αποχέτευση του Νέου Δήμου έτσι ώστε να εγκαταλείψουμε το παντοροϊκό σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα.
Ανάληψη πρωτοβουλιών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την κατασκευή ή συμπλήρωση του αποχετευτικού δικτύου σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες που ενσωματώνονται στο νέο Δήμο Αγρινίου και τη σύνδεσή τοιυς στον βιολογικό καθαρισμό Αγρινίου μετά την αναβάθμισή του.
·        Ανάπλαση και αξιοποίηση του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου
Η ανάπλαση του Πάρκου πρέπει να είναι στις πρώτες προτεραιότητες της Νέας Δημοτικής Αρχής διότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Αγρινίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα του Νέου Δήμου Αγρινίου με βάση τις αρχές της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης δομεί, πρέπει να προβάλλει και μα αξιοποιήσει τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως αναλύεται παρακάτω, στους ακόλουθους άξονες και δράσεις.

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η διοικητική αναδιάρθρωση της εσωτερικής λειτουργίας του Νέου Δήμου Αγρινίου είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό ζητούμενο, καθώς η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα, η διαφάνεια και η παραγωγικότητα των υπηρεσιών του ίδιου του Δήμου είναι στοιχεία που διαπερνούν και επηρεάζουν το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών της περιοχής.
Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα, θα επιδιωχθεί, βάσει του νόμου 3852/10, η αναδιάρθρωση και ταυτόχρονα η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η ψηφιοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών και η εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων, η βέλτιστη οικονομική διαχείριση και η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προϋποθέτει την ενεργοποίηση κατάλληλων μηχανισμών προκειμένου οι υπηρεσίες του Νέου Δήμου Αγρινίου να ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής προσπάθειας.

Οι βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση της είναι, σε βασικές γραμμές, οι εξής:

Ø      Μηχανισμοί ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των εξελίξεων στους τομείς της οικιστικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 
Ø      Μηχανισμοί τεκμηρίωσης για τη συστηματική συλλογή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων του Δήμου και την αξιοποίησή τους για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων του.
Ø      Μηχανισμοί και δομές προώθησης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, προώθησης συνεργασιών μεταξύ φορέων, συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κλπ.
Ø      Μηχανισμοί επικοινωνίας με άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κρατικούς φορείς και με διεθνείς οργανισμούς.
Ø      Ανάπτυξη μηχανισμών αμφίδρομης πληροφόρησης, επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών και ανάπτυξη συνεργασιών με άτυπα δίκτυα (πολιτιστικούς συλλόγους, δίκτυα επιχειρήσεων κλπ).
Ø      Διαμόρφωση αποκεντρωμένου συστήματος διοίκησης και παροχής υπηρεσιών, υπό τη μορφή παραρτημάτων στις δημοτικές ενότητες.
Ø      Έλεγχος της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου μέσω της υιοθέτησης υποδειγμάτων διαχείρισης του κόστους.
Ø      Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.
Ø      Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών.
Ø      Άμεση εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης ποιότητας αποδοτικότητας σε «εξωστρεφείς» υπηρεσίες.
Ø      Διαμόρφωση οδικού χάρτη διαδικασιών για κάθε κατηγορία αρμοδιοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πολίτη στον τόπο κατοικίας του.
Ø      Ζωντανή μετάδοση ολόκληρων των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην τοπική τηλεόραση.

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εστιάζοντας στο περιβάλλον, στο οποίο οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νέου Δήμου Αγρινίου, διακρίνονται μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των δασών, η αξιοποίηση και ανάδειξη των ορεινών όγκων και των φυσικών και τεχνιτών λιμνών με επίκεντρο τη λίμνη Τριχωνίδα. Εξίσου μεγάλης σημασίας θέματα αποτελούν η διαχείριση των απορριμμάτων και η διάθεση των λυμάτων όλων των δημοτικών ενοτήτων με έμφαση σε Δήμους όπου εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα όπως, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας και Παραβόλας με στόχο και την προστασία της Λίμνης Τριχωνίδας καθώς και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε ότι αφορά το οικιστικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η χωροταξική οικιστική οργάνωση τόσο στον παλαιό Δήμο Αγρινίου όσο και σε άλλους Δήμους, ειδικά εκεί που υφίστανται προβλήματα, η βελτίωση της λειτουργικότητάς του, και η αισθητική τους αναβάθμιση.
Η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και ειδικότερα η προστασία των υδάτων και των δασών, η αναβάθμιση συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου και πρόληψης πυρκαγιών, η απαγόρευση της δόμησης σε δάση και σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, η αναβάθμιση και επέκταση των προστατευμένων περιοχών θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων όχι μόνο όσον αφορά την προστασία της φύσης αλλά και την στήριξη της απασχόλησης των κατοίκων.
Γενικότερα, κρίσιμος παράγοντας είναι η οικολογική – περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών του Νέου Δήμου Αγρινίου και η συνεισφορά τους στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος μέσα από την καθημερινή και συστηματική τους δραστηριότητα. 
Στο συγκεκριμένο άξονα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

2.1 Αστική Ανάπτυξη

Ø      Χωροθέτηση χρήσεων γης.
Ø      Αισθητική αναβάθμιση/ανάπλαση του Πάρκου Αγρινίου και ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς για την πόλη του Αγρινίου (ενίσχυση φύλαξης, φωτισμός, παιδικές χαρές, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ανοικτού θεάτρου κ.ά.).
Ø      Οργανωμένη παρέμβαση στον ενεργό ελεύθερο χώρο, για την ενοποίηση των νεκρών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται στα εσωτερικά των Ο.Τ. μεταξύ των πολυκατοικιών (οι χώροι αυτοί μπορούν να φιλοξενήσουν κήπους, παιδικές χαρές και να αλλάξουν προς το καλύτερο της υποβαθμισμένες πίσω όψεις των πολυκατοικιών).
Ø      Εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος JESSICA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ø      Επανεξέταση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης.
Ø      Αξιοποίηση των χώρων του παλαιού αεροδρομίου.
Ø      Αξιοποίηση παλαιών κτιρίων, καπναποθηκών κλπ.
Ø      Δημιουργία δρόμων για πεζοπορία καθώς και ποδηλατοδρόμων.
Ø      Δημιουργία Στεγασμένης Λαϊκής αγοράς με δικαίωμα χρήσης μόνο των παραγωγών της αγροτικής οικονομίας και των μεταποιημένων προϊόντων τους.

2.2 Υδάτινοι Πόροι

Ø      Ορθολογική και με σεβασμό στο περιβάλλον αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
Ø      Διεθνής διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποίηση της Λίμνης Τριχωνίδας.
Ø      Ήπιες επεμβάσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση των τεχνητών λιμνών του ποταμού Αχελώου.
Ø      Δυναμική διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από τη ΔΕΗ για τη χρήση των υδάτινων πόρων.
Ø      Επέκταση του δικτύου ύδρευσης, όπου είναι απαραίτητο, και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών (όπως, π.χ. στους παλαιούς δήμους Αρακύνθου, Νεάπολης, Παραβόλας, κλπ.).
Ø      Μελέτη και κατασκευή ταμιευτήρων νερού και δεξαμενών για την αξιοποίηση του πλούσιου υδάτινου δυναμικού και την αντιμετώπιση της εποχικής λειψυδρίας.
Ø      Ανακατασκευή των δεξαμενών ύδρευσης Γαβαλούς και Δαφνιά.
Ø      Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης σε Κλεισορέματα και Λυσιμαχία.
Ø      Κατάργηση των σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης της Μεγάλης Χώρας.
Ø      Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού αναψυκτηρίου στη γέφυρα Αχελώου με στόχο τη λειτουργία του.
Ø      Ανάδειξη και ολοκλήρωση έργων στο ναυταθλητικό κέντρο του Αχελώου.

2.3 Απορρίμματα
Ø      Κατάργηση όλων των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ) και συντονισμός της αποκομιδής όλων των στερεών αποβλήτων στο διαδημοτικό ΧΥΤΑ.
Ø      Χωροθέτηση ειδικού χώρου απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων ειδικών απορριμμάτων (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, μπαταρίες).
Ø      Διαμόρφωση ειδικών χώρων εναπόθεσης υπολειμματικών συσκευασιών αγροτικής δραστηριότητας (π.χ. συσκευασίες φυτοφαρμάκων και νοσοκομειακών αποβλήτων).

2.4 Λύματα και Υπόγεια Ύδατα
Ø      Επέκταση/Εκσυγχρονισμός του Αποχετευτικού Δικτύου.
Ø      Επέκταση του βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου για την υποδοχή των λυμάτων όλων των παλαιών Δήμων. (Έχει υπογραφεί σύμβαση)
Ø      Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου των Παρατριχώνιων Δήμων (δημοπρατείτε ήδη μέσα από το ΕΠΠΕΡΑΑ η αποχέτευση του Δήμου Θεστιέων), για την προστασία της Λίμνης, με μεταφορά των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό.

2.5 Προστασία Φυσικών Οικοσυστημάτων
Ø      Απαγόρευση της δόμησης σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
Ø      Ανάπλαση και αναβάθμιση των περιοχών ειδικού φυσικού κάλους.
Ø      Μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας.

2.6 Δάση
Ø      Αξιοποίηση και ανάδειξη του δασικού πλούτου.
Ø      Προστασία και αξιοποίηση του καστανόδασους του Ζυγού.
Ø      Ενίσχυση της δασοπροστασίας.
Ø      Αναβάθμιση των συστημάτων πρόληψης πυρκαγιών.

2.7 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ø      Μελέτη για πιθανή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (νερό, αιολική και ηλιακή ενέργεια) και συμμετοχή του Δήμου σε Προγράμματα ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.8 Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Ø      Εφαρμογή του προγράμματος ‘Πράσινα Ποδήλατα’. Ο Δήμος Αγρινίου να προβεί στην αγορά 500 πράσινων ποδηλάτων, στα οποία αφού τοποθετήσει μικροτσίπ ελέγχου της διαδρομής τους αλλά και του σημείου της στάθμευσης τους, θα διατίθενται προς ενοικίαση έναντι συμβολικού τιμήματος μέσα από κάρτα χρονοχρέωσης.
Ø      Διαμόρφωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Ø      Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
Ø      Διαμόρφωση προγραμμάτων εθελοντισμού.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η ποιότητα ζωής αποτελεί το προϊόν αλληλεπίδρασης των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών παραγόντων που επιδρούν στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η υποβάθμιση ενός από τους εν λόγω παράγοντες αρκεί για να απειλήσει ή να επηρεάσει αρνητικά την ευημερία των δημοτών. Για το λόγο αυτό, η προώθηση της ποιότητας ζωής αποτελεί πολυδιάστατο και ταυτόχρονα κεντρικό ζήτημα της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής για το Νέο Δήμο Αγρινίου.
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση βασικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Δήμου Αγρινίου, όπως την εσωτερική και ενδοδημοτική οδοποιία, τη συντήρηση και διαμόρφωση των παιδικών χαρών, τις παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των πεζών, την καθαριότητα, την αισθητική ανάπλαση, τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων μέσων μεταφοράς, την αναβάθμιση και βελτίωση των ευρυζωνικών δικτύων και την κοινωνική πρόνοια (π.χ. ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΑμεΑ, κ.α.).
Σημαντική παράμετρο της ποιότητας ζωής, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί, επίσης, η κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία συνδέεται με την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, με την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και με την περιφρούρηση της κοινωνικής συνοχής.
Ο άξονας αυτός εστιάζει στις δράσεις και στα έργα που συνδέονται με τις βασικές υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νέου Δήμου Αγρινίου. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του άξονα είναι:

3.1 Κοινόχρηστοι Χώροι
Ø      Συντήρηση και διαμόρφωση των παιδικών χαρών με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών.
Ø      Μελέτη και υλοποίηση έργων πεζοδρόμησης.
Ø      Βελτίωση βαδισιμότητας πεζοδρομίων και διαβάσεων (ΑμεΑ, άτομα με προβλήματα όρασης).
Ø      Βελτίωση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και υιοθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου για την εξοικονόμηση ενέργειας.

3.2 Οδικό Δίκτυο
Ø      Κατασκευή παραλίμνιου δρόμου με έργα ανάδειξης της Λίμνης Τριχωνίδας.
Ø      Έργα πρόσβασης προς την περιφερειακή οδό Τριχωνίδας στους παλαιούς Δήμους Αρακύνθου και Μακρυνείας.
Ø      Αναβάθμιση της εθνικής οδού Αγρινίου-Καρπενησίου.
Ø      Έργα βελτίωσης του κυκλοφοριακού προβλήματος στον παλαιό Δήμο Αγρινίου και γενικότερα σε όλους τους παλαιούς Δήμους.
Ø      Βελτίωση του δρόμου Παραβόλας-Λαμπίρι.
Ø      Ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού του παλαιού δήμου Αγρινίου.
Ø      Βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού στη Μακρυνεία και στη Νεάπολη.
Ø      Μελέτη και υλοποίηση έργων σύνδεσης της Ιονίας οδού με την τοπική οικονομία.
Ø      Βελτίωση της επαρχιακής οδού στον παλαιό δήμο Παναιτωλικού.
Ø      Ανάληψη έργων οδοποιίας στους ορεινούς όγκους.
Ø      Υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (αποκατάσταση αγροτικών οδών, ασφαλτοστρώσεις, βελτίωση οδοστρώματος, αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης).
Ø      Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης οχημάτων.

3.3 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ø      Ενίσχυση του ρόλου των Αστικών Συγκοινωνιών.
Ø      Εξασφάλιση πρόσβασης στις στάσεις και στους χώρους των αστικών και δημοτικών συγκοινωνιών σε ΑμεΑ.
Ø      Βελτίωση πυκνότητας των δρομολογίων των συγκοινωνιών και λειτουργία νέων ευέλικτων ενδοδημοτικών συνδέσεων.

3.4 Τεχνολογικές Υποδομές
Ø      Αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων ευρυζωνικών δικτύων.
Ø      Μελέτη και εγκατάσταση νέων υποδομών ευρυζωνικών δικτύων.

3.5 Κοινωνική Πρόνοια
Ø      Ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου Αγρινίου.
Ø      Συνέχιση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών στήριξης των ηλικιωμένων μέσω της λειτουργίας των μονάδων του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ø      Επέκταση, μέσα από τη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης, λειτουργίας Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
Ø      Βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις δημόσιες υπηρεσίες και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων προκειμένου να γίνουν κατάλληλοι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ø      Νέου τύπου παροχή υπηρεσιών πρόνοιας όπως το «Λευκό Ταξί», το οποίο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα ΑμεΑ που κινούνται με καροτσάκι.
Ø      Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό με ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και της απασχόλησης (Roma, κλπ.).
Ø      Λειτουργική ανασυγκρότηση του συστήματος των δημοτικών υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχής υπηρεσιών υγείας.
Ø      Δημοτικά ιατρεία (ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές), ενίσχυση και συνεργασία με τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.
Ø      Ανέγερση αγροτικών ιατρείων όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ø      Συμβολή στη δημιουργία τράπεζας αίματος, ιστών και δωρητών οργάνων.
Ø      Βελτίωση και περαιτέρω στελέχωση των φορέων ενημέρωσης, πρόληψης και καταπολέμησης της κατάχρησης του αλκοόλ και των τοξικών ουσιών που λειτουργών στο Αγρίνιο σε συνεργασία με το ΕΣΥ, τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προοίμιο
Ο Νέος Δήμος Αγρινίου συγκεντρώνει αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικής παράδοσης που μπορούν να προβληθούν διεθνώς και να προσελκύσουν τον έλληνα και τον ξένο επισκέπτη. Το πολιτιστικό αυτό δυναμικό είναι αναγκαίο να αναδειχτεί και να συμμετάσχει στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Το θέμα της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει τις ρίζες της όχι μόνο στους αρχαίους χρόνους αλλά και σε μεταγενέστερες περιόδους της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας, είναι καιρός να τεθεί σε τελείως διαφορετική βάση, αποτελώντας ένα αυτοτελή τομέα παραγωγικής δραστηριότητας του Νέου Δήμου Αγρινίου.
Η ανάγκη για μια τέτοια αντιμετώπιση καθίσταται πολύ πιο πιεστική κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, και επιτάσσει την αναζήτηση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής εισοδηματικής απόδοσης. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών, η τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, αποτελεί έναν ουσιαστικό τρόπο αντιμετώπισης του εντεινόμενου ανταγωνισμού από νέους φθηνότερους προορισμούς φυσικού κάλλους και τρόπο ολοκληρωμένης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη συμβολή του πολιτιστικού τουρισμού στην εθνική οικονομία κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή (0,5% του ΑΕΠ) σε αντιδιαστολή με τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού συνολικά. Καθώς όμως η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στηρίζεται κυρίως στην ελκυστικότητα του προϊόντος ‘ήλιος και θάλασσα’, η οποία σταδιακά βρίσκεται σε κρίση, η πλούσια ελληνική πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού σε νέο πυλώνα της οικονομίας της χώρας.
Όπως είναι γνωστό, ο Νέος Δήμος Αγρινίου διαθέτει πολύτιμα μνημεία της αρχαίας, βυζαντινής και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας (π.χ. αρχαίο θέατρο Στράτου, κάστρο Βουκάτιου, κ.ά.), και συνεπώς ένα σοβαρότατο συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο όμως μέχρι τώρα έχει παραμείνει σχεδόν αναξιοποίητο τουριστικά. 
Αναφορικά με τον αθλητισμό είναι κοινή διαπίστωση ότι συνιστά σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Επιπλέον, το έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκύπτει, όπως έχει αναφερθεί σε πρόσφατη έρευνα, από την αυξανόμενη συμμετοχή τους σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως το ΑΕΠ, οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, η κατανάλωση, το εξωτερικό εμπόριο και η απασχόληση, καθώς και από την έμμεση συμβολή τους σε κλάδους παραγωγής και υπηρεσιών. 
Συνεπώς, ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στη σωματική υγεία και την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Γι' αυτήν την αναγκαία κοινωνική δραστηριότητα, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και τα μέσα που θα παρέχουν τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερα παιδιά και νέους να την ασκούν. Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός στηρίζεται στην ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη του τριπτύχου: μαζικός αθλητισμός, σχολικός αθλητισμός, σωματειακός – ερασιτεχνικός αθλητισμός. Η παρέμβαση για την ανάδειξη του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξη των σχολικών αγώνων, την προμήθεια αθλητικού υλικού, τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη στήριξη του σωματειακού ερασιτεχνικού αθλητισμού. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις στο διευρυμένο δήμο Αγρινίου, αν και πολλές σε αριθμό, πάσχουν σημαντικά όσον αφορά την ποιότητα, ενώ το κλειστό γυμναστήριο στο Αγρίνιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 
Τέλος, η παιδεία αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά συστατικά οποιασδήποτε αναπτυξιακής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Νέου Δήμου Αγρινίου θα προχωρήσει στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό και βελτίωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, των σχολικών εγκαταστάσεων όλων των βαθμίδων. Παράλληλα, και με βάση τις νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν, στο μέγιστο βαθμό, τα προγράμματα για τη δια βίου μάθηση, τα οποία όχι μόνο θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού, αλλά θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και στην κοινωνική ένταξη αποκλεισμένων ομάδων.
Γενικά, ο συνδυασμός του πολιτισμού με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τη συγκράτηση και διεύρυνση του τοπικού πληθυσμού αλλά και την προσέκλυση νέων δημοτών.
Βασικό άξονα του προγράμματος αποτελεί η περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Νέου Δήμου Αγρινίου σε συνδυασμό με τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και άθλησης. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του άξονα είναι:

4.1 Πολιτισμός
Ø      Δημιουργία/αναβίωση πολιτιστικών θεσμών πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας (Παπαστράτεια, Βαλκανικό Φεστιβάλ Έθνικ Μουσικής, Μεσογειακή Biennale στη Λίμνη Τριχωνίδα, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής στο Αγγελόκαστρο, Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός, κ.ά.).
Ø      Ίδρυση παρατηρητηρίου τοπικής ιστορίας και λαογραφίας με στόχο την ανάδειξή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου και την καταγραφή των διατηρητέων κτιρίων.
Ø      Δημιουργία θεσμού χορηγιών. Πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται από το Δήμο με στόχο την ενθάρρυνση ευγενών ιδιωτικών χορηγιών.
Ø      Μελέτη και κατασκευή Πολιτισμικού Θεματικού Πάρκου, στο οποίο θα αναβιώνεται η καθημερινή ζωή και η πολιτισμική παράδοση της περιοχής και θα αποτελεί σημαντικό σημείο πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ενώ, με τη χρήση νέων οπτικοακουστικών τεχνολογιών, θα προβάλλεται η ιστορία της περιοχής.
Ø      Προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής (ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων όπως το αρχαίο θέατρο Στράτου, το κάστρο Βουκάτιου, κ.ά., αναβίωση παλαιών παραδοσιακών επαγγελμάτων, δικτύωση με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς κ.α.).
Ø      Ανάπτυξη παραρτημάτων της Παπαστράτειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε όλες τις Δημοτικές κοινότητες του νέου Δήμου σε χώρους των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων. Στις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης θα μεταφερθεί και η «λέσχη ανάγνωσης», που σήμερα πραγματοποιείται στον Παλαιό Σταθμό του τρένου από το Πνευματικό Κέντρο του παλαιού Δήμου Αγρινίου.
Ø      Ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου Δυτικής Ελλάδας στις αποθήκες Παπαπέτρου.
Ø      Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το ίδρυμα «Τάσου Παπαστράτου», των απογόνων των καπνεμπορικών οίκων της πόλης αλλά και της τοπικής κοινωνίας για την ίδρυση μουσείου καπνού.
Ø      Μεταστέγαση του Εικαστικού Εργαστηρίου στον Παλαιό Σταθμό του τρένου με την ταυτόχρονη μεταφορά των δράσεων που στεγάζονται εκεί σε άλλους δημοτικούς χώρους του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος του Αγρινίου και ταυτόχρονη δημιουργία παραρτημάτων σε όλες της Δημοτικές κοινότητες του Νέου Δήμου.
Ø      Επαναλειτουργία του Αρχαίου Θεάτρου του Στράτου με τη διοργάνωση καλοκαιρινού διαγωνιστικού φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου με τη συμμετοχή του συνόλου των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας και τη συνεργασία του πολιτιστικού οργανισμού για τη διάσωση των Αρχαίων Θεάτρων «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ø      Αξιοποίηση των υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων της Παραβόλας, του Παναιτωλικού και των Παρακαμπυλίων για τη δημιουργία ενός πάρκου περιβαλλοντικού πολιτισμού με την υλοποίηση συντονισμένων πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.
Ø      Δημιουργία κέντρου οπτικοακουστικών τεχνών.
Ø      Ίδρυση μουσείου νερού.
Ø      Δημιουργία ‘σπιτιού’ της φιλαρμονικής του δήμου και σύγχρονης αίθουσας ηχογραφήσεων.
Ø      Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Τριχωνίδας.

4.2 Παιδεία
Ø      Αποφασιστική συμμετοχή του Δήμου στην επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων των Σχολικών Μονάδων σε συνεργασία με τους συλλόγους νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών και γονέων (π.χ. κατασκευή γυμνασίου και νηπιαγωγείου κάτω Μακρυνούς, ανέγερση δημοτικού σχολείου στη Λεπενού).
Ø      Συντήρηση και επισκευή των σχολικών εγκαταστάσεων.
Ø      Ενίσχυση σχολικού εξοπλισμού (κυρίως σε εποπτικά μέσα).
Ø      Επαναλειτουργία ή και κατασκευή, όπου κρίνεται απαραίτητο, βρεφονηπιακών σταθμών (που εκτός των άλλων αποτελούν προϋπόθεση για τη μείωση της γυναικείας ανεργίας).
Ø      Σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Υλοποίηση κοινών προγραμμάτων.
Ø      Δημιουργία ενιαίου κέντρου Δια Βίου Μάθησης και αξιοποίηση όλων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Ø      Δημιουργία Οργανωμένων Βιβλιοθηκών. Αξιοποίηση/υιοθέτηση του προγράμματος της Κινητής Βιβλιοθήκης.
Ø      Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες θα λειτουργήσουν μέσα στα σχολεία εξειδικευμένες σχολές/εργαστήρια με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ταλέντων από μικρή ηλικία.

4.3 Αθλητισμός
Ø      Αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών σε όλη την περιοχή του νέου Δήμου.
Ø      Επισκευή, συντήρηση και ενίσχυση εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ø      Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου στον παλαιό δήμο Αγρινίου.
Ø      Συνεργασία με τις ενώσεις και τα τοπικά αθλητικά σωματεία και οικονομική στήριξη αυτών.
Ø      Οργάνωση και λειτουργία αθλητιατρικού κέντρου για τα τοπικά αθλητικά σωματεία όλων των αθλημάτων.
Ø      Ανάπτυξη οργανωμένης μαζικής άσκησης των δημοτών κατά διαμέρισμα.
Ø      Οργάνωση προγραμμάτων ελεύθερης άσκησης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον άξονα της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας ο Δήμος δεν μπορεί να αναλάβει το ρόλο του επιχειρηματία, είναι απαραίτητο όμως να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αρωγός, ή πολλές φορές οδηγός, και να δώσει κατευθύνσεις ώστε:
·        να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργούν οι τοπικές επιχειρήσεις αλλά και
·        να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες επενδύσεων στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, στη μεταποίηση, και στον τουρισμό που μπορεί να γίνει ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας της περιοχής.

Συνοπτικά για κάθε τομέα της τοπικής οικονομίας θα μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής:

α) Πρωτογενής τομέας: Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα µε κύριο όμως πρόβλημα τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων λόγω και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ωστόσο η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής καθώς και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις τάσεις των αγορών μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο δυνατοτήτων και προοπτικών. Σε ότι αφορά τη γεωγραφική θέση, το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στην Ιονία οδό, δίνει την ευκαιρία στους παραγωγούς να παράγουν προϊόντα, τα οποία θα μπορούν εύκολα να βρουν διέξοδο και να διατεθούν σε μεγάλες αγορές. Θα πρέπει ωστόσο τα προϊόντα αυτά να είναι εκείνα που ζητούν οι αγορές και να χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και διαφορετικότητα.
Ειδικότερα, η φυτική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές καλλιέργειες. Μετά τη σταδιακή εφαρμογή όμως της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2013, οι παραγωγοί πρέπει να προσανατολισθούν σε νέες καλλιέργειες μέσα από διαρθρωτικές αναπροσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και μέσα στα πλαίσια μιας στοχευμένης ποιοτικής διαφοροποίησης. Στην κτηνοτροφία μπορούν να δημιουργηθούν προοπτικές καθετοποιημένης παράγωγής στην αιγοπροβατοτροφία, η οποία μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με την οικολογική κτηνοτροφία.

β) Δευτερογενής τομέας: Ο ρόλος του δευτερογενή τομέα δεν είναι σημαντικός στο ΑΕΠ της περιοχής και κατέχει ένα μικρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τομέα προϋποθέτουν την ύπαρξη πολλών παραγόντων, όπως η ύπαρξη υποδομών, εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, δικτύων διάθεσης των προϊόντων, δικτύων μεταφοράς, κλπ. Συνεπώς, οι δυνατότητες ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα της περιοχής συνδέονται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για την αύξηση του μεριδίου του στην εγχώρια αγορά,  καθώς και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, για τις οποίες η γεωγραφική θέση του Νέου Δήμου Αγρινίου και τα έργα των μεταφορικών υποδομών μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα εγκατάστασης.
Στις προοπτικές του δευτερογενούς τομέα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων βιοτεχνικής επεξεργασίας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα που είναι ποιοτικά και μπορούν να πιστοποιηθούν (π.χ. μέλι), αλλά και άλλων τοπικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά φυτά). Ιδιαίτερα όμως, ο Νέος Δήμος έχει απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής κτηνοτροφίας.
Με άλλα λόγια, υφίσταται και πρέπει να υλοποιηθεί μια ρεαλιστική προοπτική καθετοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, γεγονός που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, σε μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγωγών στην τελική τιμή του προϊόντος, στην αύξηση του εισοδήματος της περιοχής και κατ’ επέκταση στην αύξηση των εσόδων του Δήμου.

γ) Τριτογενής τομέας: Ο τομέας των υπηρεσιών, και ειδικότερα ο κλάδος του τουρισμού, έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μιας και η περιοχή μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο και περιφερειακό προορισμό λόγω του φυσικού της κάλλους. Ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζει ο επιλεκτικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός σε συνδυασμό με την ανάδειξη της Λίμνης Τριχωνίδας και άλλων τοπικών προορισμών φυσικής ομορφιάς της περιοχής.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τριτογενούς τομέα στο Νέο Δήμο Αγρινίου οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να επενδύσουμε σε ένα μοντέλο που θα προβάλει το τουριστικό προϊόν. Μία από τις δράσεις του μοντέλου αυτού είναι και οι ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο  πολιτιστικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας κ.ά., οι οποίες χαρακτηρίζονται από ποικιλία και απευθύνονται σε τουρίστες κάθε οικονομικής δυνατότητας. Στόχος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να είναι ο εμπλουτισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων τοπικών υπηρεσιών, ο περιορισμός ή και η εξάλειψη της εποχικότητας και η διασύνδεση της με τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό συστατικό του τοπικού τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να είναι η καθιέρωση στοιχείων ποιότητας στις επιχειρήσεις και στους εμπλεκόμενους φορείς, προσπάθεια στην οποία ο Δήμος πρέπει να έχει ουσιαστικά ενεργό ρόλο.
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του άξονα πρέπει κατά την άποψη μας να είναι:

5.1 Πρωτογενής Τομέας
Ø     Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών άρδευσης και του εξηλεκτρισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. Μακρυνεία, Αράκυνθος, κ.ά.).
Ø     Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούν με τη χρήση γεννητριών.
Ø     Προβολή, τυποποίηση, προώθηση και πιστοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων (π.χ. ελιά και ελαιόλαδο).
Ø     Λειτουργία γραφείου αγροτικής ενημέρωσης, στελεχωμένου με γεωτεχνικό προσωπικό, για παροχή πληροφοριών και κατευθύνσεων για την εξυπηρέτηση των γεωργο-κτηνοτρόφων. Το γραφείο θα λειτουργεί με ακτινωτή διάχυση των υπηρεσιών του και θα είναι συνδεδεμένο με ειδικά θεματικά γραφεία και συγκεκριμένα με:
·        Ειδικό θεματικό γραφείο για την κτηνοτροφία και την βιολογική κτηνοτροφία, το οποίο θα στεγάζεται στο Δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Στράτου.
·        Ειδικό θεματικό γραφείο για την αλιεία, το οποίο θα στεγάζεται στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας.
·        Ειδικό γραφείο αγροτο - οικοτουρισμού στη βόρεια πλευρά της Τριχωνίδας, το οποίο θα στεγάζεται στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων.Ειδικό γραφείο αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο θα στεγάζεται στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου.
·        Ειδικό γραφείο δασικής παραγωγής και αξιοποίησης δασικού πλούτου, το οποίο θα στεγάζεται στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου.
Ø     Διαμόρφωση Προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης των αγροτών για νέες καλλιέργειες και προοπτικές.
Ø     Επιστημονική στήριξη για τους καλλιεργητές στην τεχνική της κάθε καλλιέργειας σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Ø     Διαμόρφωση προγραμμάτων ανάπτυξης της πολυδραστηριότητας στους αγρότες.
Ø     Ενθάρρυνση για πιστοποίηση σε πρότυπα της βιολογικής γεωργίας.
Ø     Ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε συστήματα συμβολαιακής γεωργίας και λεπτομερής ενημέρωση τους σχετικά με το συγκεκριμένο θεσμό.
Ø     Ετήσια έκθεση αγροτικών προϊόντων και μεταποίησης Λίμνης Τριχωνίδας.

5.2 Δευτερογενής Τομέας
Ø     Ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στο εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τη συνεργασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αγρινίου, των επαγγελματικών σωματείων, των ιδιωτών επιχειρηματιών και των καταναλωτών.
Ø     Δημιουργία συντονιστικού οργάνου προώθησης επιχειρηματικών δικτυώσεων και προσέλκυσης επενδυτών.
Ø     Μελέτη για τη δυνατότητα λειτουργίας επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή.
Ø     Ενθάρρυνση και στήριξη για καθιέρωση συστημάτων ποιότητας (ISO, Hasp, κλπ).
Ø     Διαμόρφωση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες.
Ø     Ενθάρρυνση και στήριξη της μεταποίησης και της τυποποίησης βιολογικών προϊόντων.
Ø     Ενθάρρυνση και στήριξη βιοτεχνικής επεξεργασίας των τοπικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα.
Ø     Ενθάρρυνση και στήριξη για δημιουργία μονάδων εκχύλισης αιθέριων ελαίων από ομάδες παραγωγών.
Ø     Ενθάρρυνση ίδρυσης και εκσυγχρονισμού τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων που θα λειτουργούν με σύγχρονα πρότυπα.
Ø     Διαμόρφωση δομών υποστήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

5.3 Τριτογενής Τομέας
Ø     Ίδρυση και λειτουργία γραφείου τουριστικής ανάπτυξης.
Ø     Δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.
Ø     Αξιοποίηση του εργαλείου των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία σημαντικών έργων τουριστικής υποδομής.
Ø     Προβολή, ανάδειξη και προώθηση της περιοχής ως τουριστικού προορισμού.
Ø     Βελτίωση της πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς και αξιοθέατα.
Ø     Αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών θερμαλισμού.
Ø     Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών και χάραξη ειδικών διαδρομών σε περιοχές ιδιαίτερου κάλους.
Ø     Ανάδειξη γεγονότων σύγχρονου πολιτισμού. 
Ø     Έργα ανάδειξης, αξιοποίησης και αναβάθμισης ορεινών οικισμών και υποδομών (‘Βλοχός΄, οικισμός ΔΕΗ στα Κρεμαστά, καταφύγιο στο Παναιτωλικό).
Ø     Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων στην κατεύθυνση προσέλκυσης ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο επιλεκτικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. 
Ø     Διαμόρφωση πλαισίου ελέγχων και προτύπων ποιότητας (ISO) στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και φορείς του τουριστικού προϊόντος.

5.4 Καινοτομία – Νέες Τεχνολογίες

Ø      Προαγωγή της έρευνας και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών τόσο για όλο το φάσμα των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και για την ενημέρωση και χρήση από τους δημότες (π.χ. επεξεργασία αγροτικών προϊόντων)
Ø     Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Εφαρμογών νέων Τεχνολογιών.
Ø     Χρησιμοποίηση των ψηφιακών μέσων και των εφαρμογών τους για την προβολή των φυσικών, παραγωγικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του Δήμου.
Ø     Επέκταση του δικτύου ευρυζωνικότητας σε όλη την περιοχή του Νέου Δήμου Αγρινίου.
Ø     Ένταξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των καινοτομικών εφαρμογών στις δημοτικές πολιτικές της δια βίου μάθησης.